Jaarverslag 2016

INLEIDING
Het jaar 2016 is weer voorbij. Een terugblik wordt ver¬wacht. Wij kunnen als vereniging zeker terugzien op een actief jaar waarin weer veel is gebeurd.
We krijgen steeds meer aanvragen om assistentie te verlenen bij de vele activiteiten, die er in onze gemeente zijn en ook buiten de gemeentegrenzen.
Daarom wordt er ook steeds vaker een beroep gedaan op onze leden om hulp te verlenen.

Oefenruimte
We maken gebruik van lesruimtes Bij Ons in Zundert en het Koutershof in Rijbergen.
We hebben in beide plaatsen een eigen afsluitbare bergruimte voor het vele materiaal dat je als EHBO-vereniging nodig hebt.

M.i.v. het seizoen 2016-2017 worden de EHBO-herhalingslessen alleen nog gegeven Bij Ons in Zundert, omdat de groep in Rijsbergen erg klein werd.
Herhalingslessen reanimatie worden m.i.v. het nieuwe seizoen Bij Ons verzorgd.
In Rijsbergen worden eveneens de reanimatie lessen in het Koutershof gehouden.

Bij D.J.A. hebben wij twee oefeningen gehouden. Daar zijn we zeer gastvrij ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.

Bedrijfs-EHBO
Zoals bekend verzorgen we al vanaf 1992 de EHBO-lessen voor de Stichting zwembad “De Wildert”, eveneens de herhalingslessen en nieuwe opleidingen reanimatie. Het jaar 2016 is het laatste jaar dat wij hun lessen hebben gegeven. Het zwembad is per 2017 geprivatiseerd en heeft gekozen voor een andere vorm.

Ook bij de Ardo verzorgen wij de herhalingslessen, wat door het bedrijf als prettig wordt ervaren en waarvoor zij alle medewerking geven.

Herhalingslessen
Zowel in het voor- als in het najaar worden er door de vereniging herhalingslessen verzorgd.
Van ieder lid wordt verwacht zoveel mogelijk herhalingslessen bij te wonen, maar minimaal is men verplicht 8 lessen in twee jaar tijd waarvan 2 reanimatie herhalingslessen te volgen.
Dit wordt bij iedere verlenging van het diploma nagekeken en ook of men aan alle verplichte competenties voldoet.
Als men niet voldoende lessen heeft gevolgd, dan volgt er een uitnodiging om een competentietoets te doen. Geeft men daar geen gehoor aan dan moeten wij deze leden helaas uitschrijven.
In de maand september hebben alle leden bij hun eerste les een pasje gekregen met een streepjescode erop, zodat ze elektronisch aangemeld kunnen worden bij de lessen.
In de EHBO-opleiding zit automatisch reanimatie met AED. Dit vraagt extra capaciteit bij de herhalingslessen, omdat dit maar kleine groepen mogen zijn. De vereniging reserveert hiervoor alleen al minimaal vijf avonden in Zundert en drie in Rijsbergen.

Reanimatiepartner
De EHBO-vereniging Zundert is reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.
De vereniging heeft zich verplicht verklaard om de reanimatie en de herhalingslessen voor reanimatie te verzorgen.
Door het bekend worden van HartslagNu doen steeds meer nìet leden een beroep op de EHBO-vereniging voor het volgen van reanimatiecursus en herhalingslessen. Het mag duidelijk zijn, dat dit een extra belasting is voor het bestuur. Het is wel goed dat steeds meer mensen kunnen reanimeren, waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige AED’s in de gemeente Zundert.
Belangrijk is wel, dat men zich aanmeldt om opgeroepen te willen worden via HartslagNu. In de gemeente Zundert is nu ongeveer 2 % aangemeld.
De Stichting Zundert Hartveilig, in samenwerking met de EHBO-vereniging, streeft naar 2,5 %.
Verder hebben we in 2016 gebruik gemaakt van de aanmeld service van de Nederlandse Hartstichting. Onze vereniging moet zorgen voor het plaatsen van data en locaties, waarna de cursist zelf kan bepalen om te komen voor een les. Tevens wordt dan een excel bestand aangelegd van de cursisten. Dit bespaart veel werk voor de vereniging, maar helaas blijven er nog weleens mensen weg, die zich hadden aangemeld. Vanuit de Hartstichting krijgt men dan na één jaar een reminder om weer een herhalingsles te volgen. Het is belangrijk om dit te doen, omdat vanaf 1 januari 2016 de kinder reanimatie erin is opgenomen.

Jaarvergadering
Maandag 21 maart 2016 werd de jaarlijkse ledenvergade¬ring gehou¬den. Er waren 44 leden inclusief het bestuur aanwezig. 19 mensen hadden zich afgemeld.
Het verslag van deze vergadering wordt ook toegevoegd.

Aftredend in deze vergadering was onze voorzitter Jan Koetsenruijter. Hij stelt zich onder voorbehoud herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaten hiervoor, dus Jan wil wel voorzitter blijven totdat er een geschikte kandidaat is gevonden.

Op deze Jaarvergadering is er een nieuw voorstel voor de contributie in 2017 vastgesteld en aangenomen. Deze blijft € 37,50 voor leden, die minimaal 2 dagdelen per jaar naar keuze helpen. Voor degene die niet helpen op een evenement wordt de contributie € 55,00.
Abusievelijk is dit niet verwerkt in 2017 en zal de verhoging voor niet helpers per 1 januari 2018 ingaan.

Verder werden alle voorgeschreven onderwerpen zoals jaarverslag, financieel verslag en kascommissie afgehandeld, zodat het formele gedeelte snel afgesloten kon worden.
Hierna werd aan de geslaagden van het EHBO-examen het EHBO-diploma uitgereikt.

Oefening
In 2016 werd twee keer een oefening gehouden bij D.J.A.
Met behulp van zeer actieve lotussen en een paar leden van onze vereniging zijn dit geslaagde oefeningen geweest.
De EHBO-vereniging dankt D.J.A. voor hun welwillende mede¬werking en hoopt dat we in de toekomst nog eens ge¬bruik mogen maken van hun accommodatie. Zonder hun medewer¬king was deze oefening onmogelijk. Het waren leerzame avonden.

Jeugd-EHBO
We verzorgen nog geen ehbo-lessen op de lagere school.
Dit blijft een actiepunt voor het bestuur.

Op Mencia Sandrode werd in maart aan klas MAVO3 reanimatielessen verzorgd.
De leerlingen hebben hiervoor een jeugd-certificaat gekregen.

Ook zijn er enkele gastlessen EHBO verzorgd op Mencia Sandrode voor de brugklassers in het kader van een projectweek. Behandeld werd een stukje verbandleer, de vitale functies en de stabiele zijligging als levensreddende handeling.

Instructie
Het verzorgen van cursussen geschiedt onder leiding van een kaderinstructeur.
De vereniging beschikt over één eigen kader instructeur in de persoon van Anne Hensen.
Zij verzorgt alle herhalingslessen, behalve de reanimatie.
In Rijsbergen worden de lessen verzorgd door Mark Gijze uit Dongen.
In de maand maart heeft Anne Hensen ook een cursus EHAK verzorgd voor EHBO-ers en leken.
Ook heeft zij de bedrijfs-ehbo verzorgd bij de ARDO en zwembad de Wildert.

Voor de reanimatielessen werd een beroep gedaan op kaderinstructeur Peter Schetters.
Hij verzorgde alle herhalingslessen reanimatie zowel voor de leden als de niet leden van de EHBO-Vereniging in Zundert. Ook gaf hij nieuwe reanimatie opleidingen.
In Rijsbergen werden de reanimatielessen gegeven door Mark Gijze.

Daarnaast zijn er twee huisartsen betrokken bij de EHBO-vereni¬ging: Dr. R. Kolsters en Dr. T. Cevaal.
Wij zijn als bestuur dankbaar voor het werk wat zij het afge¬lopen jaar voor onze vereniging hebben gedaan.

Op dit moment beschikt de vereniging over twee eigen lotussen, die geregeld worden ingezet bij de nieuwe opleiding voor het EHBO-diploma, als bij de herhalingslessen.

Hartreanimatie
In samenwerking met de Nederlandse Hartstichting verzorgt de EHBO-vereniging reanimatielessen voor mensen zonder een EHBO-diploma. In totaal zijn er 366 mensen in de gemeente Zundert zonder EHBO-diploma opgeleid voor hartreanimatie met een geldig certificaat.
Om de vaardigheden van reanimatie goed te beheersen is het wenselijk dat men minimaal één herhalingsles per jaar volgt.

Een nieuwe reanimatiecursus bestaat uit twee avonden, zijnde theorie en praktijk. De lessen worden verzorgd door een kader instructeur. Steeds meer blijkt de noodzaak van het kunnen reanimeren. Niet altijd wordt in de praktijk het gewenste resultaat bereikt. Indien nodig komt er dan een begeleidingsgesprek met een deskundige en de mensen die bij het reanimeren betrokken zijn geweest.
Dit kan vanuit de EHBO worden geregeld.

In 2016 zijn er 10 oproepen van HartslagNu geweest. Daarvan zijn 6 personen met hartritme naar het ziekenhuis gebracht.
Daarmee behalen we ongeveer 50%, dat is een mooi resultaat.
Er is goede samenwerking met Stichting Zundert Hartveilig. Dat dit goed werkt, blijkt uit de hoge score van geslaagde reanimaties in de gemeente Zundert.
Stichting Zundert Hartveilig kan een beroep doen op een zeer goede sponsor, zodat de nieuwe cursussen reanimatie op dit moment gratis gegeven kunnen worden alsmede de reanimatie herhalingslessen. De EHBO-vereniging is blij met deze sponsoractiviteit.

AED
Op ieder evenement waar EHBO gevraagd wordt zullen AED’s ingezet worden, die eigendom zijn van de EHBO-Vereniging Zundert.
Er zijn nu in de gemeente Zundert 40 AED’s beschikbaar voor HartslagNu.
Daarnaast hebben ongeveer 22 bedrijven een eigen AED, welke gebruikt mogen worden voor reanimatie. Deze AED’s zijn dan alleen maar te halen als het bedrijf open is.
Stichting Zundert Hartveilig (SZH) zorgt voor het beheer, plaatsing en onderhoud.
Via de website van Stichting Zundert Hartveilig zijn de locaties te zien.
Aan de bedrijvenkring is gevraagd om medewerking te verlenen tot het buiten gaan hangen van AED’s dan wel hun eigen AED’s aan te melden bij HartslagNu.

Ledenaantal
Op 31 december 2016 zijn er 112 leden met een geldig EHBO-diploma.

Dienstverlening
Gezien de vele activiteiten in de gemeente Zundert wordt ook de EHBO-vereniging veel gevraagd om aanwezig te zijn bij al die evenementen. Er werd 1387 uur dienst gedaan verdeeld over 85 evenementen.
Enkele evenementen zijn: vakantieweek van het Stokpèrdje, van Goghloop, Kennedymars, Bavoloop, Trekker Trek wedstrijden, Aardbeienfeesten, wandeltochten, wielrennen in verschillende dorpen, Bloemencorso enz.
Door de actieve hulpverleners is ongeveer 46 uur per persoon hulp verleend.
Dat velen hun kundigheid hebben bewezen in het afgelopen jaar mocht weer blijken uit de rapportagebriefjes, die het bestuur binnen heeft gekregen.

Er werd in totaal 472 keer hulp verleend.
Dit is als volgt te verdelen:
456 licht gewonden ( op onze EHBO-post behandeld ).
13 ernstig gewonden ( doorverwezen naar de HAP of huisarts ).
3 zwaar gewonden ( meegenomen door een ambulance ).

Het bestuur heeft haar zorgen uitgesproken over de bezetting bij evenementen. In de media is daar al diverse keren aandacht aan besteed. Het is jammer dat er van de leden maar een kleine groep mensen zijn, die zich steeds bereid voelen om bij de evenementen te gaan helpen, zodat zij nu extra zwaar worden belast. Het zijn wel deze mensen, die zorgen dat de vereniging financieel gezond kan blijven met deze extra inkomsten, want de vereniging krijgt al enkele jaren geen subsidie meer van de gemeente Zundert.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 personen met onze kaderinstructeur Anne Hensen als adviseur/bestuurder.
Patricia van der Jagt is op deze Jaarvergadering officieel gekozen als coördinator evenementen.
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om alle zaken te bespreken.

Samenvatting
Het jaar 2016 was weer een druk jaar voor de vereniging.
Voor de zesde keer werd er na de thema-avond een afsluiting van het jaar gehouden, wat een groot succes is. Dit blijven we dus ook doen!

Veel zaken zijn goed verlopen en dat is mogelijk bij een vereniging waar een beroep gedaan kan worden op veel vrijwilligers van onze vereniging. Zij hebben zich tot taak gesteld zich dienstbaar op te stellen voor hun medemens. Iedere keer staat het bestuur weer versteld over de bereidheid van deze leden, die zich verdienstelijk maken voor de vereniging.

Ook wordt onze website www.ehbo-zundert.nl regelmatig geraadpleegd en kunnen de verenigingen of andere mensen die een activiteit verzorgen, hier het aanvraagformulier invullen om EHBO aan te vragen. Er is een link met het secretariaat om het ingevulde formulier gelijk te versturen. De Eerste Hulpverleners, die willen helpen op een evenement, kunnen zich via de website aanmelden en het formulier verzenden.

Het bestuur is blij met de caravan die als post dient bij de vele evenementen.
Zo hebben we een eigen plek om hulp te verlenen.

Er is een begin gemaakt met de nieuwe kledinglijn. Er zijn al nieuwe shirts aangeschaft.

Het bestuur blijft zoeken naar nieuwe uitdagingen. Daarnaast zou het bestuur het bijzonder goed vinden, als EHBO-verenigingen een plaats krijgen in het veiligheidsplan van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Hiertoe worden alle mogelijkheden aangegrepen om dit te realiseren. Een afvaardiging van het bestuur heeft daartoe twee keer per jaar overleg met de veiligheidsfunctionaris van de gemeente Zundert.

Het bestuur heeft besloten om nu niet meer naar een eigen huisvesting te zoeken.
Na gedegen onderzoek is gebleken dat dit nu niet haalbaar is voor een vereniging.

Vanaf deze plaats wil het bestuur iedereen bedanken voor haar of zijn inzet, die het mogelijk hebben gemaakt dat de vereniging zo optimaal heeft kunnen draaien. Nogmaals dank aan allen.

Het bestuur van de E.H.B.O. vereniging Zundert.De voorzitter     De secretaris
       
Jan Koetsenruijter     Mientje de Rooij


Van/voor/over het hart:
zundert hartveilig AED hartslagnu reanimatiepartner hartstichting

Adverteren EHBO Zundert
Klik dan hier.
Onze adverteerders: