Notulen jaarvergadering maandag 21 maart 2016

1. Opening en welkom.
De voorzitter opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten.
Een bijzonder welkom voor onze ereleden Frans Deckers, Johan Vriends en Christ Tax.
Zo ook een welkom voor onze nieuwe kader instructeur Mark Gijze, die de lessen verzorgt in Rijsbergen.
Natuurlijk ook hartelijk welkom voor de cursisten van de laatste opleiding EHBO.

Onze vereniging is steeds op zoek naar mensen die iets willen betekenen als bestuurder of op een andere manier iets willen bijdragen aan het voortbestaan van de vereniging.
Daarbij is het van groot belang om te helpen op evenementen, omdat we steeds mensen te kort komen, terwijl het ook erg leuk kan zijn om te helpen op een evenement. Dus geef je op via de website!

Zo heeft onze voorzitter vorige Jaarvergadering een slechte vergadering voorgezeten!
Ten eerste was hij het bestuur vergeten voor te stellen aan oud vereniging Rijsbergen, maar ook heeft hij verzuimd om Frans Deckers te bedanken bij zijn afscheid als bestuurslid en voor zijn hulp bij veel evenementen alsmede als lotus bij veel opleidingen! Na de vergadering is er nog wel een attentie naar hem gebracht, maar dat had tijdens de Jaarvergadering moeten gebeuren. De voorzitter is ook nog persoonlijk bij hem langs geweest om zijn excuus aan te bieden, en dat doet hij nog een keer hier op deze Jaarvergadering! Frans krijgt nog een bloemetje aangeboden.

Volgend seizoen krijgt ieder lid een pasje met streepjescode, zodat ieder lid zich met dit pasje elektronisch kan aanmelden bij de lessen. Het pasje wordt dan ingescand en wordt vastgelegd in de computer. Zo kunnen wij gelijk zien wie er op welke les is geweest. Daarmee komen de presentielijsten te vervallen.

Er komt een overleg met de helpers op evenementen. Ook komt er een overleg met de coördinatoren van de evenementen om vaste afspraken te maken. Daarom wordt ook het aanvraagformulier aangepast en er komt een nieuw email adres: evenementen@ehbo-zundert.nl.

Verder heeft de voorzitter aan de nieuwe cursisten gevraagd om een klankbordgroep te vormen en te kijken naar onze vereniging. Wat gaat er goed en wat kan beter, maar vooral hoe halen we jonge mensen binnen en/of in het bestuur en hoe krijgen we iedereen betrokken om te helpen bij evenementen? Dit is van groot belang voor het voortbestaan van onze vereniging.

Verder is onze vereniging ook genomineerd voor de RABO Bank Clubkas Actie. Dus graag een stem uitbrengen op onze vereniging, graag ook voor de Stichting Zundert Hartveilig!

Het bestuur gaat ook kijken samen met de kaderinstructeurs hoe we het nieuwe seizoen 2016/2017 gaan invullen. We hebben ongeveer 70 lessen totaal maar we hebben maar 40 werkbare weken. Dit is dus een gigantische opgave om dit allemaal rond te krijgen, want op bijna alle avonden zijn er 1 of meerdere bestuursleden aanwezig om te helpen. Ook helpen zij nog eens op evenementen als er niemand is. Dit vraagt ontzettend veel van het bestuur.

Verder zijn wij een gezonde vereniging en dat houden we graag zo, daarom graag wat meer hulp bij evenementen wat erg gewaardeerd wordt door het bestuur!

De voorzitter wenst iedereen een goede vergadering toe!

2. Mededelingen.
• Er zijn 19 afmeldingen binnengekomen van: Ans Schellekens, José van Bergen, Karen Schrauwen, Mieke Roelands, Anja Vermeiren, Yvonne Jochems, Corrie Elst, Ina Gommers, Esther Bruijns, Sigrid Kerstens. José Marijnissen, Nicole Marijnissen, Marjon Kools, René van den Maagdenberg, Ronald Havermans, Ton Kockx, Joke Verkerk, Miranda Maas, ere-lid Betsy van Kuyk en onze webmaster Gerard Roelands.
• Er zijn Algemene Voorwaarden voor evenementen opgesteld, die moeten de organisaties goedkeuren, dan kunnen ze vastgesteld worden.
• De helpers op evenementen worden uitgenodigd op donderdag 14 april en de coördinatoren van de evenementen worden uitgenodigd op woensdag 20 april.
• In de Nieuwsbrief van de Hartstichting werd gemeld dat er hesjes beschikbaar zijn voor burger hulp verleners. Dit is een verzoek uit de praktijk.

3. Notulen van maandag 30 maart 2015.
Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag van 2015.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

5. Verslag van de financiële commissie.
De kascommissie, bestaande uit Judith Brosens en Jolanda van de Velden, heeft alles goed gecontroleerd en er waren geen op- of aanmerkingen. Verder zag alles er goed verzorgd uit! Met dank aan de penningmeester. Dit verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

6. Rekening en verantwoording over 2015.
José, onze penningmeester, geeft toelichting op de in- en uitgaven. Ook dit wordt vastgesteld en goedgekeurd.

7. Benoeming financiële commissie voor controle boekjaar 2016.
Judith Brosens wordt reserve lid, Jolanda is als vervanging gevraagd voor Patricia van der Jagt, zij mocht de kas niet meer controleren, omdat zij bestuurslid is geworden.
Daarom worden er nu 2 nieuwe kas commissie leden gekozen en dit zijn: Johan Rombouts en Ruud Verheijen.

8. Begroting en contributie voor het jaar 2017 vaststellen.
Voorstel is om de contributie voor helpers op evenementen en niet helpers te wijzingen m.i.v. 2017. Voor de helpers ( minimaal 2 dagdelen per jaar naar keuze ) wordt de contributie € 37.50 per jaar en voor de niet-helpers wordt het € 55.00 per jaar.
Ook moet er voor de herhalingsles EHAK en Wandelletsel € 10.00 betaald worden, omdat het bestuur vindt dat andere leden niet hoeven te betalen voor leden die graag de aantekening wandelletsel of EHAK hebben.

Het voorstel voor de contributie wordt ter stemming aangeboden.
Er waren 4 stemmen tegen, dus dit voorstel wordt aangenomen en vastgesteld.

Voor de begroting geeft onze penningmeester enige toelichting.
Iedereen is er mee akkoord en de begroting wordt ook vastgesteld.

9. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend is onze voorzitter Jan Koetsenruijter.
Hij is herkiesbaar onder voorbehoud.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat. Omdat die nog niet gevonden is, wil Jan zolang wel voorzitter blijven.
Iedereen is akkoord. Bedankt Jan!
Jan bedankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen.

9a. Voorstellen van onze nieuwe evenementen coördinator:
Patricia van der Jagt. Zij was aspirant bestuurslid en kan nu gekozen worden als bestuurslid. Iedereen is voor dus ze is nu officieel bestuurslid.
Zo wordt Anne Hensen nu ook als vaste adviseur aan het bestuur toegevoegd, zodat het bestuur nu weer voltallig is en uit 7 bestuursleden bestaat.

10. Enquête.
• Er zijn ongeveer 50 enquêtes teruggekomen.
• Een 10 tal leden geven aan niet te willen helpen op evenementen om diverse redenen.
• Ook zijn er leden die alleen op speciale evenementen willen helpen.
• Een contributie verhoging voor niet-actieve leden vinden de meesten niet erg, op een paar na: zij hebben het diploma nodig voor hun werk en moeten hiervoor ook herhalingslessen volgen.
• De leden geven aan wanneer ze niet reageren om te helpen op evenementen dat ze dan ook geen tijd of interesse hiervoor hebben.
• Ook heeft men moeite met het feit dat verschillende evenementen tot laat in de nacht duren. Sommigen willen wel helpen maar niet tot diep in de nacht.
• Suggestie is om tijdens de herhalingslessen een laptop te plaatsen, zodat de leden kunnen zien waar nog hulpverlening nodig is en zich alsnog op kunnen geven hiervoor. Aantekening hierbij: de meeste evenementen vinden plaats in de lente, zomer en herfst, terwijl de meeste herhalingslessen in de winter gegeven worden.
• Wat men ook vervelend vindt is dat sommige evenementen langer duren dan is afgesproken.
Op woensdag 20 april 2016 is er een overleg met de coördinatoren van de evenementen en het bestuur van de EHBO-Vereniging Zundert. Er wordt dan een nieuw convenant besproken o.a. met nieuwe algemene voorwaarden evenementen en de verzorging van de eerste hulpverleners.

11. Aanpassing Huishoudelijk Reglement.
Art. 21 wordt na de eerste zin aangevuld met:
Nieuwe cursisten zullen worden verplicht minimaal één evenement mee te draaien direct na het behalen van het EHBO-diploma.
Aan het einde van dit artikel wordt ook het volgende toegevoegd i.v.m. de gedragscode ten opzichte van minderjarigen:
Iedere hulpverlener moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. De eerste hulpverlener bejegent de minderjarige op een wijze die zijn waardigheid niet aantast. Indien een eerste hulpverlener gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de afgesproken gedragsregels, is men verplicht hiervan melding te doen bij het bestuur of een van de vertrouwensmensen.

12. Jubilarissen.
We hebben 3 leden die 25 jaar EHBO-er zijn en wel Tineke Everaers, Patricia van der Jagt en Geert Sebregts. Tineke en Patricia krijgen beiden en bloemstuk aangeboden en Geert krijgt een bloemenbon.
Ook is er 1 lid die 40 jaar EHBO-er is en wel Corrie Broos. Zij krijgt een diner bon.

13. EHBO-er van het jaar.
Dit is voor de eerste keer dat er een EHBO-er van het jaar gekozen wordt. De keuze is gevallen op Johan Vriends. Hij is al meer dan 40 jaar lid, heeft in het verleden ook een bestuursfunctie gehad, hij heeft ontzettend veel evenementen gedraaid, ook kunnen wij altijd op het laatste moment nog een beroep op hem doen voor een evenement, de EHBO caravan mag bij hem gestald worden.
De verenigingsman van het jaar krijgt een oorkonde met een slijters bon uitgereikt.

14. Evenementen.
• Een poloshirt voor Josee Mertens en Jolanda van de Velden voor 10x dienstverlening.
• Een bodywarmer voor Roos Elst voor 15 x dienstverlening.
• Een horloge voor Leo voor 75 x dienstverlening.
De voorzitter bedankt iedereen voor het helpen op de evenementen en roept iedereen op om op een evenement te helpen, omdat deze evenementen de inkomsten zijn van onze EHBO-Vereniging.

15. Rondvraag.
• Er wordt voorgesteld om de prijs voor de evenementen te verhogen. Dit gaat ook gebeuren en wordt aan de organisaties meegedeeld op het overleg op woensdag 20 april.
• Gevraagd wordt naar eerste hulp aan mensen in een geestelijke toestand. Hier is geen module voor, omdat dit erg specialistisch is.
• Men vraagt of er gedacht is aan een cadeautje voor de kinderlotus Raf. Hij heeft een speelgoed bon gekregen van Intertoys.
• Er wordt voorgesteld om de leden uit Rijsbergen een poloshirt te geven. Als deze leden een evenement draaien, dan zitten er altijd poloshirts en bodywarmers bij de koffer.
Ook zijn we bezig met een nieuwe kledinglijn als dresscode. Het bestuur moet nog even overleggen hoe ze het precies aan willen pakken.
• Verder wordt er gevraagd of er vanuit Rijsbergen een overdracht is gedaan van de evenementen. Die oude evenementen worden gewoon meegeteld, maar we hebben niks doorgekregen. We zullen daar naar informeren.
• Verder wordt er voorgesteld om op het evenementen briefje te zetten waar de sleutel van de caravan is. Vaak wordt de sleutel gegeven aan de coördinator van het evenement en die naam staat altijd op het briefje.
• Voor de Bavoloop kan de caravan ’s morgens naar het dorp worden gebracht.
• De Kennedymars start dit jaar in de voetbalkantine.

13. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit onze voorzitter om kwart over negen deze vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inzet.


Jan Koetsenruijter     Mientje de Rooij
       
Voorzitter     Secretaris

Van/voor/over het hart:
zundert hartveilig AED hartslagnu reanimatiepartner hartstichting

Adverteren EHBO Zundert
Klik dan hier.
Onze adverteerders: