Jaarvergadering

Notulen Jaarvergadering dinsdag 9 mei 2017.

Aanwezig 40 leden.

Afwezig m.b.: Ans Schellekens, Anja Vemeiren, Ton Kockx, Anouk Vermeiren, Marian de Bruijn, Han Matthijssen, Rina Martens, Arie Havermans, Christ Tax, Sigrid Kerstens, Esther Bruijns, Mieke Roelands, Hanya Kouters, Niels van den Broek en Betsy van Kuyk.

 1. Opening en welkom.

Onze voorzitter, Jan Koetsenruijter, heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor onze ereleden Frans Deckers en Johan Vriends, voor onze kader instructeurs Peter Schetters en Martin Gijze, alsook voor het Rayon bestuurslid Jos Bouman en natuurlijk onze nieuwe cursisten die allemaal geslaagd zijn. Speciale felicitaties gaan nog naar Christ Tax en Lia van Bergen, die een Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen met Koningsdag. Het Oranje Kruis heeft nieuwe richtlijnen ingevoerd o.a. de module EHAK is opgenomen in de opleiding van Eerste Hulp verlener. Ook zijn er wat aanpassingen in de reanimatie. Bij de herhalingslessen is de kleuter en de peuter reanimatie opgenomen. In 2016 zijn er 10 oproepen geweest waarvan 6 mensen met hartritme naar het ziekenhuis zijn vervoerd, dankzij de burger hulpverlener. Dit seizoen zijn we begonnen met automatische registratie van de bezoeken aan de herhalingslessen. Dit systeem geeft precies aan wie welke les heeft gevolgd. Wij zijn gestopt met zoeken naar eigen huisvesting i.v.m. de hoge kosten.

De belangrijkste bron van inkomsten zijn de hulpverleningen op evenementen naast de contributie. Eerste Hulpverleners, die bereid zijn een activiteit te ondersteunen, zijn er erg weinig. Dus een bijzonder bedankje voor deze groep, die gemiddeld 46 uur per jaar voor de Vereniging in touw is. Dit wordt zeer gewaardeerd en we zouden het erg op prijs stellen dat deze groep uitgebreid wordt. Je kunt je via onze website aanmelden voor een evenement. Ook zijn wij in overleg met de omliggende EHBO verenigingen voor het invullen van evenementen. In principe doen we dit liever niet, omdat dit voor ons minder inkomsten betekent.

Verder is het bestuur op zoek naar bestuursleden. Er zijn 2 vacatures n.l. penningmeester en de automatisering. Meld u aan!

 

 1. Vaststelling van deze agenda.

De agenda kan vastgesteld worden, iedereen is akkoord.

 

 1. Mededelingen.

Wij zijn begonnen met elektronische registratie, hier zijn we erg blij mee. Op zondag 28 mei is er een fietstocht van de Stichting ZHV langs de AED’s. De Club Kas Actie van de Rabo bank heeft € 897,66 opgebracht! Iedereen bedankt voor het stemmen.

 

 1. Notulen van maandag 21 maart 2016.

Deze notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Er moet alleen nagekeken worden naar de overeenkomst, die de nieuwe cursisten bij aanvang van de cursus ondertekenen. Hoeveel dagdelen er vermeld staan, dit moet overeenkomen met de dagdelen voor de lage contributie. Dit moet zijn 2 dagdelen!

 

 1. Jaarverslag van 2016.

Dit Jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

 1. Verslag van de financiële commissie.

Ruud Verheijen en Johan Rombouts  hebben de kascontrole gedaan. Wat opviel was dat alles goed geregeld was en dat we een gezonde vereniging zijn. Geen op- of aanmerkingen. Bedankt José!

 

 1. Rekening en verantwoording over 2016.

Financieel verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld na wat uitleg door José.

 

 1. Benoeming financiële commissie voor controle boekjaar 2017.

Ruud Verheijen wordt reserve lid, Johan mag nog een 2e keer controleren en Angela Aarts

wordt het nieuw lid kascontrole.

 

 1. Begroting en contributie voor het jaar 2018 vaststellen.

Eind 2017 gaat de gescheiden contributie in voor 2018. Voor de helpers wordt de contributie € 37,50 en voor de niet helpers € 50,00. Was vorig jaar al besloten maar abusievelijk dit jaar nog niet ingevoerd.

Voor de begroting geeft José nog wat toelichting en de begroting wordt ook goedgekeurd en vastgesteld.

 

 1. Verkiezing bestuursleden.

Aftredende bestuursleden zijn: Maikel van der Sanden, hij is niet herkiesbaar. Ook aftredend zijn Leo Foesenek en Mientje de Rooij, zij zijn wel herkiesbaar. Leo en Mientje worden herkozen en bedanken iedereen voor het in hun gestelde vertrouwen! José Maas stopt tussentijds als penningmeester. Zij kan dit niet meer doen naast haar drukke werkzaamheden voor haar reisbureau. Dit respecteren wij en zijn dus ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. José bedankt voor alles!

 

 1. Jubilarissen.

Er zijn geen jubilarissen dit jaar. Verder nemen we afscheid van José Maas en Peter Schetters. Bloemetje met fles wijn en 2 EHBO wijnglazen voor José met diner bon. Voor Peter is er ook een bloemstuk met een fles Zundert met glas en een fles wijn met EHBO wijnglas als dank voor 20 jaar lesgeven.

 

 1. Evenementen.
 • Een horloge voor Jeanine van Bedaf voor 75 evenementen.
 • Een diner bon voor Ina Gommers voor 200 evenementen.
 • Een diner bon voor Judith Brosens voor 250 evenementen.
 • Een diner bon voor Jan Koetsenruijter voor 250 evenementen.

De voorzitter bedankt iedereen voor het helpen op de evenementen.

 

 1. EHBO’er van het jaar.

Op deze ledenvergadering wordt Corry Elst gekozen als EHBO-er van het jaar. Zij vult heel veel evenementen in, ook vaak op het laatst als er niemand kan. En dan te weten dat zij in het begin veel schrik had om een evenement te ondersteunen. Nu is ze vaak present! Ook  bezoekt zij regelmatig de herhalingslessen. Zij krijgt een oorkonde en een bloemenbon. Mocht er iemand van de leden een persoon geschikt vinden om EHBO-er van het jaar te worden dan kan men die voordragen aan het bestuur. Ook daar staan wij voor open!

 

 1. Rondvraag.

Het is lastig om mensen te vinden die een evenement willen ondersteunen. Vraag om iemand alleen naar een evenement te laten gaan, scheelt weer een persoon. Het bestuur heeft besloten om altijd minimaal met zijn 2-en naar een evenement te gaan. Zo kan men samen overleggen bij problemen.

 

 1. Sluiting.

Om 21.10 sluit onze voorzitter het officiële gedeelte van de Jaarvergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar inzet. Na de pauze worden de diploma’s uitgereikt aan onze nieuwe cursisten die allen zijn geslaagd!

 

De voorzitter                                                                      de secretaris

 

Jan Koetsenruijter                                                    Mientje de Rooij.