Jaarvergadering

Notulen Jaarvergadering donderdag 1 juni 2023

Aanwezig 35 leden.

 1. Opening, woord van welkom en mededelingen door de voorzitter
  Welkom aan alle leden ereleden en nieuwe leden,
  Het EHBO seizoen 2022-2023 loopt weer op zijn einde. Een jaar waar weer veel gebeurd is. We bestaan dit jaar 85 jaar, daarom krijgen de leden bij binnenkomst een gebakje. Daarnaast zijn wij van EHBO Noord Brabant naar de Nationale bond EHBO overgegaan.
  We hebben een nieuwe cursus gestart waar de 6 geslaagden, ook zijn uitgenodigd op deze ledenvergadering. We gaan straks aan het einde de diploma’s uitreiken.
  Ook zijn alle herhalingslessen kunnen doorgaan en natuurlijk na een lange tijd de oefening in de loods van Buurtschap Poteind. We hebben de foto’s hiervan kunnen zien bij de start van de vergadering.
  Bij de Rabobank clubactie hebben we ook weer een mooi bedrag mogen ontvangen.
  Wij zijn in mei ook gestart met een opleiding evenementen hulpverlening die onder veel belangstelling wordt gevolgd. Deze wordt gegeven door AES, waar we het afgelopen jaar met bloemencorso voor het eerst mee hebben samengewerkt.
  En ook voor het eerst dit jaar gaan er leden van de vereniging die een aantekening hebben van wandelletsel hulpverlenen met blaar behandeling bij de Nijmeegse vierdaagse. Verschillende mensen gaan mee.
  Ook heeft de vereniging na onverwachts overlijden van Corrie een zeer gewaardeerd lid verloren.
  Met dit gezegd te hebben starten wij de vergadering met agenda punt 2.
 2. Vaststelling van deze agenda
  De agenda wordt vastgesteld met uitzondering van agendapunt 8. Deze wordt geschrapt.
 3. Verslag van de laatste algemene ledenvergadering van donderdag 23 mei 2022
  Er zijn geen aanvullingen op het verslag van de algemene ledenvergadering.
 4. Jaarverslag over 2022
  Het jaarverslag wordt vastgesteld zonder opmerkingen.
 5. Verslag financiële commissie
  De dechargeverklaring wordt ondertekend door de kascommissie. Er worden 2 nieuwe leden voor de kascommissie gezocht. Jack van Overveld en Rianne vd Broek zijn de kascommisie. Jose van Bergen wordt de reservelid kascommissie.
 6. Rekening en verantwoording over het jaar 2022. (Liggen ter inzage tijdens deze jaarvergadering of zijn vooraf af te halen bij de secretaris.)
  De balans en jaarrekening 2022 wordt vastgesteld zonder opmerkingen. De vergadering geeft decharge aan het bestuur en complimenten voor de uitwerking.
 7. Vaststellen van de begroting en voorstel contributieverhoging
  Er wordt vanuit de vergadering gevraagd om meer overzicht/duiding te geven aan de begroting.
  50 euro voor degene die geen evenementen draaien, wordt 55 euro
  37,50 euro voor degene die evenementen draaien, wordt 40 Euro.
  Er komen vragen vanuit de vergadering omtrent de financiële gezondheid van de vereniging in relatie tot de contributieverhoging. Er wordt toegelicht dat dit op de balans staat. De vergadering gaat akkoord.
 8. Voorstel nieuw Huishoudelijk reglement
  Dit agendapunt wordt geschrapt omdat het te laat bekend is gemaakt. Daarnaast hebben we opmerkingen gehad van leden. Jan stelt voor om een werkgroep samen te stellen bestaande uit Lia, Elianne, Jan en Janneke Janssen.
 9. Materiaal
  Leo geeft aan dat het nieuwe tasjessysteem die vorig jaar is aangekondigd, helaas is het resultaat niet zoals verwacht. Er wordt nog gezocht naar een nieuw systeem in samenwerking met andere verenigingen. Leo vraagt om input van de vergadering.
  Anne/Leo adviseren om de koffer te controleren bij aanvang van het evenement en bij wisselingen. Leo geeft aan dat we meer gaan werken met tassen en minder materiaal.
  Materiaal toegevoegd aan de caravan: nato Brancd, zuurstof-, temperatuur- en bloeddrukmeter. Verzoek om deze schoon te maken.
  Er is een nieuw spandoek en vlag gemaakt.
  Bij 24 uur aan evenementenondersteuning krijg je een volledig kledingpakket. Kleding in de caravan wordt altijd gewassen.
  Verzoek om door te geven als je nog geen kleding hebt en je bent door onze vereniging in gezet op een evenement.
 10. Hulpverlening bij evenementen
  85 evenementen door 50 personen ingevuld. Er is een kleine attentie beschikbaar voor evenementenhulpverleners die regelmatig helpen: Rianne vd Broek, Lia van Bergen, Jan Koetsenruijter worden extra in het zonnetje gezet.
  Evenementen die aangemeld zijn, staan op de website. Hier kun je je aanmelden. Het corso is ook vanaf volgende week beschikbaar om voor aan te melden.
 11. Verkiezing bestuursleden
  – Onze secretaris, Hans van Haaster is dit jaar aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Erwin Martens volgt hem op als secretaris.
  – Alex Vriends komt als nieuw lid in het bestuur en zal als bestuurslid de evenementen en het materiaalbeheer ondersteunen.
 12. Jubilarissen / benoeming erelid / Diploma-uitreiking
  – Benoeming Erelid Jeanine wordt benoemd tot erelid, omdat ze altijd beschikbaar is en was voor de vereniging. Ze wordt benoemd tot erelid.
  – 25 jaar lid: Aman Arnouts, Ed Sprenkels, Nicole Vermeiren
  Helaas allen niet aanwezig. Benoeming EHBO-er van het jaar
  Patricia wordt benoemd tot EHBO-er van het jaar ivm haar tomeloze inzet voor de evenementen.
  – Aandacht voor de geslaagden met het EHBO-diploma, studiejaar 2023 De geslaagden die aanwezig zijn worden voorzien van het welbekende EHBO tasje en het wel verdiende EHBO diploma. Aanwezig was Arie Proost. Daarnaast ook de mensen van 2022 in het zonnetje gezet omdat het examen in 2022 pas na de jaarvergadering was. Dit zijn Ruud, Janneke en Harry.
  Tot slot wordt Hans van Haaster in het zonnetje gezet, voor zijn inzet in het bestuur als secretaris.
 13. Rondvraag
  Jan:  Er wordt aandacht gevraagd voor website. Deze is wat verouderd. Erwin gaat daar aandacht aan besteden.
  Rianne: Is het mogelijk om een nieuw naamplaatje te krijgen? Rianne maakt een sjabloon voor Leo.
  Han Mathijssen stelt de vraag over ervaringen met drugs.
  Simone Droog zou graag alsnog deelnemen aan de evenementenhulpverlening cursus. Leo komt hierop terug. Jan stelt voor om EHBO+ te geven ipv de dure cursus Evenementenhulpverlening. Leo heeft hier kennis van genomen en komt hierop terug.
 14. Sluiting.
  Tijd voor een hapje en een drankje