Algemene Voorwaarden Evenementen

EHBO vereniging Zundert, gevestigd te Zundert.

Algemene voorwaarden evenementen:

Artikel 1:
De EHBO-vereniging Zundert stelt altijd minimaal twee Eerste Hulpverleners tegen een vaste vergoeding beschikbaar voor een evenement op een schriftelijke aanvraag van de organisatie van het evenement. Deze aanvraag geschiedt via de website van de EHBO – vereniging Zundert. De EHBO-vereniging hanteert dagdelen, welke bestaat uit vier aaneengesloten uren. De EHBO-vereniging Zundert is er niet verantwoordelijk voor als het aantal aangevraagde EHBO’ers bij controle niet voldoet aan de gestelde voorwaarden in de vergunning welke door de gemeente is afgegeven voor het betreffende evenement.

Indien wij de evenementenvergunning niet tijdig (2 weken van tevoren) ontvangen, zal de EHBO vereniging naar eigen inzien als de richtlijn evenementenzorg dit noodzakelijk acht, een evenementenhulpverlener categorie 2 inzetten. Deze zal ook als zodanig aan de organisatie van het evenement worden gefactureerd.

Artikel 2:
De contactpersoon van de organisatie/evenement zal direct bij aankomst van de Eerste Hulpverleners zich kenbaar maken. Tegelijk worden dan telefoonnummers uitgewisseld, voor zover deze nog niet bekend zijn.

De Eerste Hulpverleners moeten op een, voor de bezoekers van het evenement, duidelijk zichtbare locatie worden geplaatst. De organisatie van het evenement draagt hier de zorg over en zorgt dat deze plaats veilig en beschut is om hulp te kunnen verlenen. Indien de EHBO-caravan beschikbaar is, zal deze door de EHBO-vereniging worden ingezet als deze dat nodig acht. Hier wordt per dag kosten voor in rekening gebracht.

Artikel 3:
De EHBO-vereniging Zundert zorgt ervoor dat de Eerste Hulpverleners de volgende spullen meenemen naar het evenement:

* Een EHBO-koffer met alle toebehoren in geruime hoeveelheid;
* Een AED;
* Overig materiaal aangepast aan het soort evenement;
* Deze Eerste Hulpverleners zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma en een geldig identiteitsbewijs, die desgevraagd getoond kunnen worden;
* Zij dragen zichtbare EHBO-kleding met hun naam op een badge;

Artikel 4:
De organisatie van het evenement zorgt voor het volgende:

BIJ AANWEZIGHEID VAN DE EHBO CARAVAN:

* Een stroom aansluiting voor de EHBO-caravan van 220 Volt;

BIJ AFWEZIGHEID VAN DE EHBO CARAVAN:

Er dient dan een ruimte beschikbaar te zijn welke dienst kan doen als eerstehulppost.

De inrichting van de ruimte wordt door de organisatie van het evenement voorzien van: stoelen, tafels, water, sanitaire voorzieningen, handdoeken. De aanwezige ruimte wordt ruim voor aanvang van het evenement goed- of afgekeurd door een afvaardiging van de EHBO-vereniging. De medische inrichting volgens de veldnorm evenementenzorg wordt door de EHBO-vereniging gedaan. Hiervoor brengen wij kosten in rekening.

Verzorging door de organisatie:

Daarnaast dient de organisatie de volgende zaken te organiseren voor de Eerstehulpverleners:

* Het voorzien van consumpties voor de aanwezige Eerste Hulpverleners;
* Bij een inzet tussen de tijd van 12.00 en 13.00 uur voor een lunch;
* Bij een inzet tussen de tijd van 17.30 en 18.30 uur ook voor iets te kunnen eten;
* Bij een inzet in de nachtelijke uren zou het van goed Gastheerschap getuigen, om de Eerste Hulpverleners eveneens van eten te voorzien;

Indien door de organisatie geen lunch wordt verzorgd of geen consumpties worden aangeboden, gaat de EHBO-vereniging Zundert hiervoor extra kosten in rekening brengen, wat bestaat uit:
a. Minimaal 1 consumptie per persoon, per uur;
b. Voor een middag- of avondmaaltijd, tien Euro per persoon per maaltijd;

Als de Eerste Hulpverlener de consumpties zelf aan de bar mag halen, dan is het bar personeel hiervan op de hoogte.

De consumptiebonnen die over zijn worden na afloop [bij het afmelden] van het evenement, teruggegeven aan de contactpersoon.
Mocht de organisatie in dit consumptiebeleid in gebreke zijn gebleven, dan wordt de contactpersoon bij het afmelden hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 5:
De organisatie van het evenement is aansprakelijk als er schade wordt toegebracht aan de eigendommen van de EHBO-vereniging Zundert of van haar leden tijdens het evenement en op of rondom het evenemententerrein. Eventuele opgelopen schade tijdens het evenement zal door de organisatie van het evenement aan de EHBO-vereniging Zundert worden vergoed.
Indien er geen evenementen verzekering aanwezig is, zullen de organisatoren, indien noodzakelijk, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
Bij risicovolle evenementen adviseert EHBO-vereniging Zundert om een evenementen verzekering af te sluiten. De Eerste Hulpverleners zijn eveneens verzekerd bij elke inzet, indien deze inzet is gemeld bij het EHBO-bestuur

Artikel 6:
De Eerste Hulpverlener zal geen medische handelingen uitvoeren en zich beperken tot EHBO- verrichtingen. De Eerste Hulpverlener kan advies uitbrengen aan een slachtoffer, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van een arts. EHBO Vereniging Zundert is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten dan wel schade die uit deze adviezen kunnen voortvloeien (zoals bv. ambulance- en/of ziekenhuiskosten).

Artikel 7:
De Eerste Hulpverleners verzorgen de gewonde personen ter plaatse. De EHBO-vereniging Zundert is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de gewonden naar een huisartsenpost of ziekenhuis. Mocht dit noodzakelijk zijn dan dient de organisatie van het evenement voor vervoer te zorgen of zullen de professionele hulpdiensten worden ingeschakeld.

Artikel 8:
Voor wielerwedstrijden geldt het volgende:
Indien het parcours langer is dan 3 kilometer, dient er een volgauto voor de eerstehulpverleners beschikbaar te zijn.

Artikel 9:
Uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het evenement dient de aanvraag digitaal via de website te zijn ingediend. Als de aanvraag op tijd binnen is, kunt u op EHBO rekenen.

De EHBO vereniging Zundert laat de organisatie minimaal een week voor aanvang weten welke hulpverleners er komen. Het staat de EHBO vereniging Zundert vrij om onder hun auspiciën, collega hulpverleners in te schakelen.

Als door aantoonbare overmacht het evenement niet door gaat of gestaakt wordt, dan zal de EHBO-vereniging Zundert, geen factuur sturen.

Bij niet tijdig afmelden (één week voor aanvang) van het evenement, waardoor de hulpverleners voor niets komen, zal een dagdeel in rekening moeten worden gebracht, in verband met de gemaakte kosten.

Artikel 10:
De EHBO-vereniging Zundert zal na afloop van het evenement een factuur sturen naar de organisatie voor de aanwezige uren van de Eerste Hulpverleners op het evenement, al dan niet aangevuld voor de genuttigde consumpties/maaltijden. Deze factuur dient binnen de aangegeven betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan op het aangegeven rekeningnummer.

Bij het verstrijken van de betalingstermijn zullen wij administratie kosten in rekening moeten brengen. Dit zal per aanmaning 10% bovenop het totaalbedrag van de factuur zijn. Bij 3 aanmaningen kunt u een totaalfactuur van 30% bovenop het totaalbedrag van de eerste factuur verwachten. Na uitblijven van een reactie na 3 aanmaningen zal een incassobureau ingeschakeld worden. De incassokosten worden bij het te incasseren factuurbedrag opgeteld.

In het uurtarief zijn inbegrepen de kosten van de gebruikelijke eerste hulp verbandmiddelen. Niet inbegrepen zijn de kosten als gevolg van het inzetten van de AED en een veelvoud van verbruikte materialen die redelijkerwijs niet meer met eerstehulpverlening te maken hebben.

DOOR HET AANVINKEN VAN DE VOORWAARDEN, BEVESTIGT U DAT DEZE ZIJN GELEZEN EN DAARMEE ACCOORD WORDEN BEVONDEN.

Terug naar het Aanmeldformulier evenementen