Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE:
EHBO vereniging Zundert, gevestigd te Zundert.

Doel en middelen

Artikel 1

De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding, de voorschriften en richtlijnen van het centraal bureau van “Het Oranje Kruis”.

 

Artikel 2

Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en het aanstellen van één of meer docent-artsen en instructeurs voor de opleidingen en/of cursussen.

Honoraria c.q. vergoedingen aan de docent-artsen en instructeurs voor hun werkzaamheden ten behoeve van de cursussen en de voortgezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld en uit de kas van de vereniging betaald.

 

Artikel 3

Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen, welke eigendom zijn van de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en verstrekking van de leermiddelen aan de cursisten. Het bestuur is bevoegd andere, terzake dienende, leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten – al dan niet begrepen in de totale cursuskosten – eigendom van de cursist.

 

Artikel 4

Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze tijdelijk te belasten met bijzondere opdrachten.

Het bestuur is bevoegd een lid van zijn bestuur te benoemen tot materiaalcommissaris en te belasten met het beheer over de lesmaterialen. De materiaalcommissaris is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Leden

Artikel 5

De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:

  1. gewone leden;
  2. aspirant leden;
  3. donateurs;
  4. ereleden;

 

  1. Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld, als zodanig zijn toegelaten en al dan niet in het bezit van een geldig Diploma Eerste Hulp.
  2. Aspirant leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben gemeld voor het volgen van de opleiding voor het Diploma Eerste Hulp of andere certificaten en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
  3. Donateurs zijn natuurlijke personen, die jaarlijks een bedrag in de kas van de vereniging storten.
  4. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

Artikel 6

De contributie, welke door de gewone leden dient te worden voldaan, wordt ieder jaar door de algemene vergadering vastgesteld voor het komende verenigingsjaar.

De gewone leden zijn verplicht de vastgestelde contributie binnen de gestelde termijnen te voldoen. De leden die gedurende 2 dagdelen helpen op een evenement krijgen korting op de vastgestelde contributie. Het bestuur en ereleden zijn vrijgesteld van de plicht tot betaling van de contributie.

De leden dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma. Van hen wordt verwacht dat men regelmatig de oefenavonden bijwoont. Het bestuur is bevoegd de aanwezigheid van de leden tijdens de bijeenkomsten te registeren.  

Leden zijn verplicht hun competentie aan te tonen, bij het onvoldoende volgen van de oefenavonden, alvorens men voor verlenging van het diploma in aanmerking komt. Het aanvragen van verlenging van de geldigheidsduur van het diploma geschiedt door het bestuur.

De gewone leden en ereleden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

 

Artikel 7

Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.

Artikel 8

De leden moeten bij een administratieve wijziging dit zo snel mogelijk laten weten aan het secretariaat. Een administratieve wijziging betreft een wijziging van e-mailadres, NAW-gegevens of telefoonnummer.

Artikel 9

De (aspirant-)leden zijn verplicht de kosten verbonden aan een opleiding binnen de gestelde termijnen te voldoen. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan een regeling worden getroffen. Zij zijn verplicht de vastgestelde lesavonden bij te wonen.

Als een (aspirant-)lid de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is het toch verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn voor ontheffing van deze verplichting.

Artikel 10

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk worden gedaan vòòr 1 november van het lopend kalenderjaar en verder volgens wat in artikel 7 van de Statuten is geregeld.

Hulpverlening en andere activiteiten:

Artikel 11

In verband met de aansprakelijkheid stelt het bestuur van de EHBO-vereniging Zundert, dat aan elke eerstehulpverlener van de vereniging eisen gesteld kunnen worden voor het helpen bij evenementen.

 

Artikel 12

In verband met wet- en regelgeving is een organisatie van vrijwilligers voor een groot gedeelte vrijgesteld van de verplichtingen in de Arbowet. Bij evenementen en oefeningen evenals tijdens opleiding dient iedere eerstehulpverlener zich bewust te zijn van gevaren, die tijdens zijn of haar inzet aanwezig kunnen zijn. Daarbij wordt gedacht aan val gevaar, het werken met gevaarlijke stoffen en het werken bij of met virussen of vaccins. Daarnaast zijn de kwetsbare groepen, namelijk de jeugdige vrijwilliger tot 18 jaar en vrijwilligers die zwanger zijn of borstvoeding geven extra beschermd. Voor hen gelden nog wel aanvullende bepalingen vanuit de Arbowet(besluit). Zij dienen zichzelf in bescherming te nemen. Het bestuur kan voor hen niet aansprakelijk worden gesteld als de kwetsbare groep hiervan geen melding doet bij het bestuur.

Artikel 13

Verenigingen, instellingen kunnen een beroep doen op de EHBO-vereniging voor het verlenen van preventieve en/of actieve hulpverlening, evenals het verzorgen van bijzondere bijeenkomsten, in overeenstemming met het doel van de vereniging gesteld in ARTIKEL 3 van de statuten.
Voor die verleende diensten zal een vergoeding worden gevraagd.

Artikel 14

Wanneer door een lid eerste hulp wordt verleend tijdens een inzet op een evenement dient men dit te melden via het zorgcontactformulier. Daarop dient te worden aangegeven, soort van verwonding, wanneer het is geweest, welk materiaal is gebruikt e.d. Het formulier wordt gebruikt als voor de evaluatie van het evenement en afstemming met de GHOR en de gemeente. Daarnaast wordt deze opgenomen in het jaarverslag en bij klachten.

Artikel 15

Als er door het bestuur een beroep wordt gedaan om dienst te doen bij een evenement zal men als het redelijk kan zijn, zijn diensten niet weigeren. Nieuwe cursisten zullen worden verplicht, minimaal twee evenementen mee te draaien direct na het behalen van het diploma.

Het aantal EHBO-activiteiten door leden bij evenementen wordt bijgehouden door de evenementen coördinator. Activiteiten, die zonder toestemming van het bestuur worden verricht, tellen niet mee en vallen niet onder verantwoordelijkheid van het EHBO-bestuur. Daarnaast is het niet toegestaan om kleding van de vereniging te dragen buiten de inzet op evenementen.

Bij een veelvoud van inzetten zal een passende attentie worden aangeboden. Tijdens de dienstverrichtingen is het verboden om alcoholische dranken en alcoholvrij bier/wijn te nuttigen.
Iedere hulpverlener moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

De eerstehulpverlener bejegent de minderjarige op een wijze die zijn waardigheid niet aantast. Als een eerstehulpverlener gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met afgesproken gedragsregels, is men verplicht hiervan melding te doen bij het bestuur of een van de vertrouwenspersonen.

 

Artikel 16

De juiste datum ter vaststelling van een jubileum gaat in bij het behalen van het diploma. Datum diploma is dus hierbij maatgevend.

 

Artikel 17

Bij een huwelijk, zilveren bruiloft of een gouden bruiloft van een lid zal het bestuur voor een attentie zorgdragen indien het secretariaat daarvan tijdig op de hoogte is gesteld. Bij kennisgeving aan het secretariaat van een geboorte binnen het gezin van een lid van de EHBO zal het bestuur eveneens zorgdragen voor een attentie. Als een lid van de vereniging langdurig ziek is, een zware operatie moet ondergaan of op andere wijze tijdelijk is uitgeschakeld, zal het bestuur eveneens voor een gepaste attentie zorgen. Het bestuur zal dan wel van het gebeuren op de hoogte moeten zijn. Bij het overlijden van een lid zal door de vereniging een gepaste bijdrage leveren. Het bestuur zal, indien tijdig in kennis is gesteld en als het op prijs wordt gesteld, belangstelling tonen bij alle overige gebeurtenissen die de leden aangaan en dan zich namens de vereniging presenteren.

Artikel 18

EHBO-vereniging Zundert is aangesloten bij Nationale Bond EHBO.

Artikel 19

Door lid te zijn wordt akkoord gegaan met het vastleggen van de persoonsgegevens (al dan niet geautomatiseerd) bij EHBO-vereniging Zundert en aanverwante organisaties ten behoeve van alle administratieve handelingen in relatie tot het lidmaatschap. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk in functie van de administratie van de EHBO-vereniging Zundert, zoals verzekering, het behalen en verlengen van het EHBO-diploma.

Persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan andere niet-aanverwante organisaties, tenzij door het betreffende lid via het secretariaat van de EHBO-vereniging Zundert hiervoor toestemming is gegeven. Door deze bepaling wordt door EHBO-vereniging Zundert voldaan aan de verplichtingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Een lid van de vereniging gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video voor de nieuwsbrief, website of promotionele doeleinden.

Artikel 20

Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene ledenvergadering, als de desbetreffende voorstellen in de agenda zijn vermeld. Een zodanige agenda moet tenminste 2 weken voor die vergadering aan de leden worden toegezonden.

Bestuur

Artikel 21

Door het bestuur is een bestuursreglement opgesteld. Elk bestuurslid dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit document en dient hiernaar te handelen. Elk bestuurslid heeft hiervoor getekend. Het zich niet houden aan dit bestuursreglement kan hij/zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 22

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar.

Jaarlijks treedt op de algemene vergadering een derde van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

De plaats van de voorzitter, secretaris en de penningmeester worden op het rooster zodanig bepaald, dat ieder van hen periodiek in een ander jaar aftreedt.

Als een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur tijdelijk voorzien in de vacature.

In de eerstvolgende jaarvergadering wordt definitief in de vacature voorzien.

Het in de plaats van het aftredend lid gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van het afgetreden bestuurslid.

 

Artikel 23

Als een lid van het bestuur naar oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen.

Een besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derde van het aantal stemmen. Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het betrokken bestuurslid medegedeeld.

 

Artikel 24

Als het bestuur besloten heeft een lid van het bestuur in functie te schorsen, roept het bestuur binnen een maand een buitengewone algemene vergadering bijeen.

In de oproep voor deze vergadering wordt mededeling van de schorsing gedaan en ook de redenen die tot de schorsing hebben geleid.

Als het persoonlijk belang van het betrokken bestuurslid, dan wel het belang van de vergadering dit naar oordeel van bestuur noodzakelijk of wenselijk maken, kan het bestuur volstaan met de mededeling van de schorsing en de mededeling, dat nadere gegevens ter vergadering zullen worden verstrekt.

Artikel 25

De algemene vergadering beslist na het bestuur en, als het bestuurslid dit wenst, het betrokken bestuurslid te hebben gehoord over het besluit tot schorsing.

Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt bevestigd, wordt het betrokken bestuurslid door de algemene vergadering als lid van het bestuur ontslagen.

Als het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt afgewezen, wordt het betrokken bestuurslid onmiddellijk en volledig in zijn functie hersteld. Het besluit van de algemene vergadering is bindend.

Ten aanzien van een door ontslag ontstane vacature gelden de bepalingen van artikel 22, laatste lid van dit reglement.

Artikel 26

Als de functie van secretaris en penningmeester in dezelfde persoon verenigd zijn, maakt de door het bestuur gekozen vice-voorzitter deel uit van het dagelijks bestuur en wordt hij tot alle vergaderingen van het dagelijks bestuur uitgenodigd.

Artikel 27

De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg, dat de genomen besluiten worden uitgevoerd.

Bij tijdelijke verhindering van de voorzitter wijst het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aan.

In het geval als bedoeld in artikel 26 van dit reglement treedt de vice-voorzitter als plaatsvervanger op.

Artikel 28

De secretaris voert de correspondentie en is voorts belast met het houden van notulen, het voeren van de administratie, waaronder het bijhouden van de presentielijst, het opmaken en indienen van het jaarverslag, het beheer van het archief en alle verdere werkzaamheden, die voor het goed functioneren van het secretariaat nodig zijn.

Als de hoeveelheid en/of de aard van de werkzaamheden dit gewenst maken, kan het bestuur uit zijn midden in overleg met de secretaris een tweede secretaris benoemen, die een deel van de werkzaamheden van de secretaris kan uitvoeren. Bij tijdelijke verhindering kan het bestuur uit zijn midden, in overleg met de secretaris een plaatsvervanger benoemen. Indien een tweede secretaris is benoemd, treedt deze zo nodig als plaatsvervanger op.

Artikel 29

De penningmeester is belast met het innen en betalen van de gelden. Hij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt in een financiële administratie alle inkomsten en uitgaven bij. Hij voert ook de correspondentie, verband houdende met het financieel beheer. Voor het beschikken over de gelden van de vereniging wordt volgens het bestuursreglement gehandeld. Hij dient minstens 3 weken voor de jaarvergadering bij het bestuur een jaarrekening en verantwoording over het afgelopen jaar in. Hij is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 30

Aan de leden van het bestuur en aan leden, die door de algemene vergadering of het bestuur met een bepaalde taak zijn belast, worden de voor de vervulling van hun taak noodzakelijke kosten uit de kas van de vereniging vergoed.

Artikel 31

Het bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar. Het bestuur vergadert bovendien, als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee bestuursleden zulks verlangen.

Binnen een week, nadat tenminste twee bestuursleden het verlangen kenbaar hebben gemaakt, moet de vergadering worden aangekondigd; binnen drie weken moet deze worden gehouden.

Algemene vergadering

Artikel 32

De algemene vergadering dient te worden gehouden uiterlijk zes maanden na het einde van het verenigingsjaar. De oproep tot de algemene vergadering dient uiterlijk twee weken voor de datum, waarop de vergadering wordt gehouden, aan de leden te worden gezonden.

Artikel 33

In de algemene vergadering wordt o.m.
a. door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar;
b. door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar;
c. de begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende (of: voor het lopende) verenigingsjaar vastgesteld;
d. de contributie voor het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld;
e. voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur;

  1. Voor deze kascommissie geldt een zittingstermijn van twee jaar, waarbij om beurten wordt afgetreden. Men kan na een periode van vijf jaar worden herkozen. Deze commissie bestaat uit tenminste twee personen. Ieder jaar wordt één nieuw lid gekozen voor deze commissie waarbij het lid na twee jaar automatisch doorschuift als vervangend lid. Deze commissie brengt in de eerstvolgende algemene vergadering verslag uitbrengt over de dan aan de orde zijnde rekening en verantwoording;
  2. de voorstellen besproken, welke voor deze vergadering zijn ingediend.

Artikel 34

Voorstellen voor de algemene vergadering kunnen behalve door het bestuur ook worden ingediend door de leden. Voorstellen van het bestuur dienen te worden gevoegd bij de oproep voor de algemene vergadering. Voorstellen van de leden dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk drie weken voor de datum van de algemene vergadering. De voorstellen worden dan alsnog bij de agenda van de vergadering gevoegd. Te laat ingediende voorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij de meerderheid van de algemene vergadering zich alsnog voor behandeling uitspreekt.

Artikel 35

De algemene vergadering is toegankelijk voor alle gewone leden en ereleden van de vereniging.

Artikel 36

Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd.Een aantekening op het stembiljet maakt het stembiljet ongeldig.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk met een stembiljet gestemd.

Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering met handgeklap of anderszins, duidelijk te kennen geeft, zulks ter beoordeling van de voorzitter, in te stemmen met het aan de orde zijnde voorstel. Er hoeft dan geen stemming meer plaats te vinden.

Als echter één of meer leden onmiddellijk nadat de voorzitter aangeeft dat het voorstel bij acclamatie is aangenomen, alsnog om een stemming vragen, is het voorstel niet aanvaard en wordt alsnog tot stemming overgegaan.

Als voor de vervulling van een vacature in het bestuur slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze kandidaat geacht te zijn gekozen en heeft er geen stemming plaats.

Algemene bepalingen

Artikel 37

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 38

In gevallen van verschil over de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 39

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 7 december 2023 en is gewijzigd per 7 december 2023.

Ontbinding:

Artikel 40

Bij ontbinding van de vereniging wordt een eventueel batig saldo beschikbaar gesteld aan een als dan te bepalen Bond, Vereniging of Instelling, die hetzelfde doel nastreeft als in de statuten in artikel 3 wordt genoemd.