Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE:
EHBO vereniging Zundert, gevestigd te Zundert.

Doel en middelen:

ARTIKEL 1.
De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding, de voorschriften en richtlijnen van het centraal bureau van “Het Oranje Kruis””.

ARTIKEL 2.
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van een docentarts en instructeurs voor alle opleidingen en worden door het bestuur aangesteld en uit de kas van de vereniging betaald.

ARTIKEL 3.
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze tijdelijk te belasten met bijzondere opdrachten.

ARTIKEL 4.
Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen, welke het eigendom zijn van de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en de verstrekking aan de cursisten van de verplichte leermiddelen. De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit de door het centraal bureau van “Het Oranje Kruis” voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd andere, ter zake dienende, leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten- al dan niet begrepen in de totale cursuskosten – eigendom van de cursist.

ARTIKEL 5.
De contributie, wat onder andere bestaat uit cursuskosten, verlenging diploma, verzekering wordt ieder jaar vastgesteld in de jaarvergadering. De vereniging kent twee soorten contributie, namelijk voor een A en een B lidmaatschap, waarbij de mensen die minimaal twee dagdelen helpen voor het A lidmaatschap in aanmerking komen en de overige voor het B lidmaatschap. Deze contributie dient te worden voldaan bij vooruitbetaling, met dien verstande, dat deze betaald moet worden op het eind van ieder kalenderjaar en is bestemd voor het jaar daarop.
Bij te late betaling is het bestuur gerechtigd de kosten van herinnering, aanmaning en zo nodig de incasso door te berekenen aan het betreffende lid. Deze kosten zijn minimaal 25 % van de verschuldigde jaarlijkse contributie.
Indien men hier niet aan voldoet zal het bestuur beslissen deze persoon als lid te royeren, nadat aan hem of haar twee aanmaningen zijn gestuurd en men de contributie alsmede de verhoging nog niet heeft betaald.

Het bestuur is vrijgesteld van de plicht tot betaling van de contributie.

Commissie zoals bedoeld in artikel 15 van de statuten:

ARTIKEL 6.
Voor deze commissie geldt een zittingstermijn van twee jaar, waarbij om beurten wordt afgetreden. Men kan na een periode van vijf jaar worden herkozen. Deze commissie bestaat uit tenminste twee personen. Ieder jaar wordt één nieuw lid gekozen voor deze commissie, waarbij het lid na twee jaar automatisch doorschuift als vervangend lid.

Leden:

ARTIKEL 7.
Gewone leden zijn verplicht, in overeenstemming met de voorschriften van het centraal bureau “Het Oranje Kruis” tenminste het vereiste aantal oefenlessen bij te wonen, waarmee geacht wordt daarmee aan de competentie eisen te voldoen. Deze lessen moeten van het begin tot einde worden bijgewoond. Men dient daartoe tijdig aanwezig te zijn en een presentielijst te tekenen. De leden dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma, namelijk voldoen aan de competentie eisen. Het aanvragen van verlenging geschiedt door het bestuur.

ARTIKEL 8.
Voor het voldoen aan de competentie eisen heeft het bestuur bepaald, dat er minimaal acht lessen in twee jaar dienen te zijn gevolgd (geldigheid van het diploma) waarbij de ABC en reanimatie procedure in is opgenomen. Indien een lid deze lessen niet heeft gevolgd, zal hij of zij worden opgeroepen voor een competentie toets, die wordt afgenomen door een kaderinstructeur. Bij goed gevolg zal alsnog het diploma worden verlengd.

ARTIKEL 9.
Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.

ARTIKEL 10.
De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het EHBO-diploma of voor hartreanimatie dan wel een BHV-diploma, worden voor de aanvang van de cursus door het bestuur vastgesteld. In dit bedrag kunnen de kosten voor contributie mede begrepen zijn. De deelnemers aan de cursus zijn verplicht, de vastgestelde lesavonden bij te wonen. Indien een lid en/of cursist de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is het toch verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn, ontheffing van deze verplichting te verlenen.

ARTIKEL 11.
De verlenging van het diploma wordt door het secretariaat op verzoek van belanghebbende aangevraagd, als voldoende herhalingslessen zijn gevolgd. Leden die buiten de vereniging herhalingslessen volgen of gevolgd hebben, dienen dit tijdig en schriftelijk aan het secretariaat te melden. Eveneens wordt gekeken naar het voldoen van een toets op een herhalingsles, waarbij in overleg met de instructeurs en bestuur wordt bekeken of men voor verlenging van het diploma in aanmerking komt.

ARTIKEL 12.
Voor alle leden van de EHBO-vereniging Zundert, zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Statuten is een WA-verzekering voor betrokkene evenals ongevallen verzekering afgesloten door lidmaatschap bij EHBO Noord-Brabant.

ARTIKEL 13.
De leden moeten bij een adreswijziging dit schriftelijk laten weten aan het secretariaat.

ARTIKEL 14.
Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk worden gedaan vòòr 1 november van het lopend kalenderjaar en verder conform wat in artikel 7 van de Statuten is geregeld.

Bestuursfuncties:

ARTIKEL 15.
Voor de afzonderlijke functies van het bestuur zijn taakomschrijvingen gemaakt in overleg met het bestuur en vastgesteld door het bestuur. Deze kunnen tussentijds worden aangepast en zijn op te vragen door de leden en kandidaat bestuursleden.

Hulpverlening en andere activiteiten:

ARTIKEL 16.
In verband met de aansprakelijkheid stelt het bestuur van de EHBO-vereniging Zundert, dat aan elke eerste hulpverlener van de vereniging eisen gesteld worden voor het helpen bij evenementen. De eerste hulpverlener heeft daartoe een geldig basisdiploma EHBO. Hij/zij verplicht zich daartoe om voldoende herhalingslessen te volgen.

ARTIKEL 17.
Door een wetswijziging is een organisatie van vrijwilligers voor een groot gedeelte vrijgesteld van de verplichtingen in de Arbo-wet. Bij evenementen en oefeningen evenals tijdens opleiding dient iedere eerste hulpverlener zich bewust te zijn van gevaren, die tijdens zijn of haar inzet aanwezig kunnen zijn. Daarbij wordt gedacht aan val gevaar, het werken met gevaarlijke stoffen en het werken bij of met virussen of vaccins. Daarnaast zijn de kwetsbare groepen, namelijk de jeugdige vrijwilliger tot 18 jaar en vrijwilligers die zwanger zijn of borstvoeding geven extra beschermd. Voor hen gelden nog wel aanvullende bepalingen vanuit de Arbo-wet(besluit). Zij dienen zichzelf in bescherming te nemen. Het bestuur kan voor hen niet aansprakelijk worden gesteld als de kwetsbare groep hiervan geen melding doet bij het bestuur.

ARTIKEL 18.
Verenigingen, instellingen kunnen een beroep doen op de EHBO-vereniging voor het verlenen van preventieve en/of actieve hulpverlening, evenals het verzorgen van bijzondere bijeenkomsten, in overeenstemming met het doel van de vereniging gesteld in ARTIKEL 3 van de statuten.
Voor die verleende diensten zal een vergoeding worden gevraagd.

ARTIKEL 19.
Leden van de vereniging krijgen een geheel gevulde EHBO-tas.

ARTIKEL 20.
Wanneer door een lid eerste hulp wordt verleend dient men dit te melden via het gewondenbriefje. Daarop dient te worden aangegeven, soort van verwonding, wanneer het is geweest, welk materiaal is gebruikt e.d. Ook dient vermeld te worden of er gebruik is gemaakt van een verbandpost.

ARTIKEL 21.
Als er door het bestuur een beroep wordt gedaan om dienst te doen bij een evenement zal men als het redelijk kan zijn, zijn diensten niet weigeren. Nieuwe cursisten zullen worden verplicht, minimaal één evenement mee te draaien direct na het behalen van het diploma.
Het aantal EHBO-activiteiten door leden bij evenementen wordt bijgehouden door de evenementen coördinator. Activiteiten, die zonder toestemming van het bestuur worden verricht, tellen niet mee en tevens is men tijdens deze dienstverrichtingen dan niet verzekerd. Bij een veelvoud van inzetten zal een passende attentie worden aangeboden.
Tijdens de dienstverrichtingen is het verboden om alcoholische dranken en alcohol vrij bier te nuttigen.
Iedere hulpverlener moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
De eerste hulpverlener bekegent de minderjarige op een wijze die zijn waardigheid niet aantast.
Indien een eerste hulpverlener gedrag signaleert dat niet in overeensteming is met afgesproken gedragsregels, is men verplicht hiervan melding te doen bij het bestuur of een van de vertrouwensmensen.

Overige zaken:

ARTIKEL 22.
De juiste datum ter vaststelling van een jubileum gaat in bij het behalen van het diploma. Datum diploma is dus hierbij maatgevend.

ARTIKEL 23.
Bij een huwelijk, zilveren bruiloft of een gouden bruiloft van een lid zal het bestuur voor een attentie zorg dragen indien het secretariaat daarvan tijdig op de hoogte is gesteld. Bij kennisgeving aan het secretariaat van een geboorte binnen het gezin van een lid van de EHBO zal het bestuur eveneens zorg dragen voor een attentie. Indien een lid van de vereniging langdurig ziek is, een zware operatie moet ondergaan of op andere wijze tijdelijk is uitgeschakeld, zal het bestuur eveneens voor een gepaste attentie zorgen. Het bestuur zal dan wel van het gebeuren op de hoogte moeten zijn. Bij het overlijden van een lid zal door de vereniging een bloemtak worden gegeven. Het bestuur zal, indien tijdig in kennis is gesteld en als het op prijs wordt gesteld, belangstelling tonen bij alle overige gebeurtenissen die de leden aangaan en dan zich namens de vereniging presenteren.

ARTIKEL 24.
EHBO vereniging Zundert is aangesloten bij EHBO – vereniging NOORD-BRABANT.

ARTIKEL 25.
Door lid te zijn van EHBO vereniging Zundert wordt akkoord gegaan met het vastleggen van de persoonsgegevens (al dan niet geautomatiseerd) bij EHBO Zundert, EHBO Noord-Brabant, Nederlandse Hartstichting en Oranje Kruis ten behoeve van alle administratieve handelingen in relatie tot het lidmaatschap.
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk in functie van de administratie van de EHBO-vereniging Zundert, zoals verzekering, het behalen en verlengen van het EHBO-diploma.
Persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan andere niet hiervoor genoemde instanties, tenzij door het betreffende lid via het secretariaat van de EHBO vereniging Zundert hiervoor toestemming is gegeven.
Door deze bepaling wordt door EHBO vereniging Zundert voldaan aan de verplichtingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

ARTIKEL 26.
Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene ledenvergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de agenda zijn vermeld.
Een zodanige agenda moet tenminste 2 weken voor die vergadering aan de leden worden toegezonden. Dit kan ook via het informatieboekje van de vereniging.

Ontbinding:

ARTIKEL 27.
Bij ontbinding van de vereniging wordt een eventueel batig saldo beschikbaar gesteld aan een als dan te bepalen Bond, Vereniging of Instelling, die hetzelfde doel nastreeft als in de statuten in artikel 3 wordt genoemd.