Jaarverslag

JAARVERSLAG EHBO ZUNDERT 2017

INLEIDING
Het jaar 2017 is weer voor¬bij. Een terugblik wordt ver¬wacht. Wij kunnen als ver¬eniging zeker terugzien op een actief jaar waarin weer veel is gebeurd.
We krijgen steeds meer aanvragen om assistentie te verlenen bij de vele activiteiten, die er in onze gemeente zijn en ook buiten de gemeentegrenzen.
Daarom wordt er ook steeds vaker een beroep gedaan op onze leden om hulp te verlenen. Deze groep van hulpverleners zou best groter mogen worden en als bestuur willen we daar zeker alles aan doen.

OEFENRUIMTE
We maken gebruik van lesruimtes “Bij Ons…. in Zundert” en het Koutershof in Rijsbergen.
M.i.v. het seizoen 2017-2018 hebben wij de Molenzaal als eigen ruimte ter beschikking.
Ook hebben we hier een afsluitbare bergruimte bij de hand, dus niet meer sjouwen!
Als we 2 lessen tegelijk verzorgen mogen we de Groene zaal 1 gebruiken op dezelfde verdieping.

Alle EHBO-herhalingslessen worden “ Bij Ons…in Zundert” gegeven.
Herhalingslessen reanimatie worden “Bij Ons……in Zundert” en in het Koutershof in Rijsbergen verzorgd en soms op locatie, zoals in het gemeenschapshuis Achtmaal.

BEDRIJFS-EHBO
Zoals vorig jaar al verteld werd is het zwembad “de Wildert” per 2017 geprivatiseerd en hebben ze voor een andere vorm van instructie gekozen. Hier geven wij dus geen les meer en zij zijn geen lid meer gebleven van onze vereniging.

Bij de Ardo verzorgen wij nog wel de herhalingslessen, wat door het bedrijf als goed wordt ervaren en waarvoor zij alle medewerking geven.

HERHALINGSLESSEN
Zowel in het voor- als in het najaar worden er door de vereniging herhalingslessen verzorgd.
Van ieder lid wordt verwacht zoveel mogelijk herhalingslessen bij te wonen, maar men is minimaal verplicht 8 lessen in twee jaar tijd bij te wonen waarvan 2 reanimatie herhalingslessen. Dit komt dus neer op 4 herhalingslessen + 1 reanimatie herhalingsles per jaar.
Bij iedere verlenging van het diploma wordt dit nagekeken en ook of men aan alle verplichte competenties voldoet.
Als men niet voldoende lessen heeft gevolgd, dan volgt er een uitnodiging om een competentietoets te doen. Geeft men daar geen gehoor aan, dan moeten wij als bestuur deze leden helaas uitschrijven, omdat we altijd gaan voor kwaliteit en de minimale eisen voor het behoud van een EHBO diploma.

Het elektronisch aanmelden met de eigen pasjes met streepjescode gaat vlotjes. Niemand hoeft meer lang te wachten, omdat iedereen ingescand kan worden.
Op deze manier heeft het bestuur tevens een goed overzicht wie op welke avond is geweest en er in principe geen vergissingen meer mogelijk zijn.

In de EHBO-opleiding zit automatisch reanimatie met AED. Dit vraagt extra capaciteit bij de herhalingslessen, omdat dit maar kleine groepen mogen zijn. De vereniging reserveert hiervoor alleen al acht avonden.

REANIMATIEPARTNER
De EHBO-vereniging Zundert is reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting. De vereniging heeft zich hiermee verplicht verklaard om de reanimatie en de herhalingslessen voor reanimatie te verzorgen.
Door het bekend worden van HartslagNu doen steeds meer nìet leden een beroep op de EHBO-vereniging voor het volgen van een reanimatiecursus en herhalingslessen. Het is duidelijk, dat dit een extra belasting is voor het bestuur en kader. Het is wel goed dat steeds meer mensen kunnen reanimeren, waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige AED’s in de gemeente Zundert.
Belangrijk is wel, dat men zich aanmeldt om opgeroepen te willen worden via HartslagNu. In de gemeente Zundert is nu ongeveer 2 % aangemeld. De Stichting Zundert Hartveilig, in samenwerking met de EHBO-vereniging, streeft naar 2,5 %.

Verder maken we gebruik van de aanmeld service van de Nederlandse Hartstichting. Onze vereniging zorgt voor het plaatsen van data en locaties omtent de reanimatielessen, waarna de cursist zelf kan bepalen wanneer hij komt voor een les. Dit bespaart veel werk voor de vereniging. Vanuit de Hartstichting krijgt men na één jaar een reminder om weer een herhalingsles te volgen. Vanaf 1 januari 2016 is ook kinder reanimatie bij de herhalingslessen in opgenomen.

JAARVERGADERING
Dinsdag 9 mei 2017 werd de jaarlijkse ledenvergade¬ring gehou¬den. Er waren 40 leden aanwezig en 15 mensen hadden zich afgemeld.
Van deze jaarvergadering is een afzonderlijk verslag gemaakt. Aftredend in deze vergadering waren Leo Foesenek, Mientje de Rooij en Maikel van de Sanden. Leo en Mientje waren herkiesbaar, Maikel niet. Leo en Mientje worden herkozen. Voor Maikel zijn er geen nieuwe kandidaten aangemeld. Erwin Martens neemt zitting in het bestuur voor de automatisering. Hij was al kandidaat bestuurslid vanaf 2016. Welkom Erwin!

Onze peningmeester José Maas heeft te kennen gegeven dat ze nu stopt als penningmeester. Ze heeft het veel te druk met haar reisbureau. Mientje zal zolang de functie waarnemen. Met ingang van 2018 wordt er gestart met de nieuwe contributie. € 37,50 voor leden die minimaal 2 dagdelen helpen op een evenement en € 50,00 voor leden, die niet helpen. Abusievelijk is dit niet verwerkt in 2017, terwijl dit al wel was vastgesteld in de jaarvergadering van 2016. Verder werden alle voorgeschreven onderwerpen zoals jaarverslag, financieel verslag en kascommissie afgehandeld, zodat het formele gedeelte snel afgesloten kon worden. Hierna werd aan de geslaagden van het EHBO-examen het EHBO-diploma uitgereikt.

OEFENING
In 2017 werd er geen oefening gehouden, vanwege de lage opkomst bij de laatste oefeningen.

JEUGD-EHBO
We verzorgen geen ehbo-lessen meer op de lagere school. Op Mencia Sandrode werd in maart aan klas MAVO3 reanimatielessen verzorgd. De leerlingen hebben hiervoor een jeugd-certificaat gekregen. Ook zijn er enkele gastlessen EHBO verzorgd op Mencia Sandrode voor de brugklassers in het kader van een projectweek. Behandeld werd een stukje verbandleer, de vitale functies en de stabiele zijligging als levensreddende handeling.

INSTRUCTIE
Het verzorgen van cursussen geschiedt onder leiding van een kaderin¬structeur. De vereniging beschikt over één eigen kader instructeur in de persoon van Anne Hensen. Zij verzorgt alle herhalingslessen. In de maand maart heeft Anne Hensen ook een cursus EHAK verzorgd voor EHBO-ers en leken en tevens de module wandelletsel. Ook heeft zij de bedrijfs-ehbo verzorgd bij de ARDO.

Voor de reanimatielessen werd een beroep gedaan op verschillende kaderinstructeurs o.a. Martin Neeteson en Corry Joosten. Zij verzorgden alle herhalingslessen reanimatie zowel voor de leden als de niet leden van de EHBO-Vereniging in Zundert. In Rijsbergen werden de reanimatielessen gegeven door Mark Gijze. Daarnaast zijn er twee huisartsen betrokken bij de EHBO-vereniging: Dr. R. Kolsters en Dr. T. Cevaal. Op dit moment beschikt de vereniging over twee eigen lotussen, die geregeld worden ingezet bij de nieuwe opleiding voor zowel het EHBO-diploma, als bij de herhalingslessen. Verder zijn er in het najaar 3 leden van onze vereniging begonnen aan de nieuwe Lotus opleiding. Succes!

HARTREANIMATIE
In samenwerking met de Nederlandse Hartstichting verzorgt de EHBO-vereniging reanimatielessen voor mensen zonder een EHBO-diploma. In totaal zijn er 329 mensen in de gemeente Zundert zonder EHBO-diploma opgeleid voor hartreanimatie met een geldig certificaat. Om de vaardigheden van reanimatie goed te beheersen is het wenselijk dat men minimaal één herhalingsles per jaar volgt. Een nieuwe reanimatiecursus bestaat uit twee avonden, theorie en praktijk. De lessen worden verzorgd door een kader instructeur. Steeds meer blijkt de noodzaak van het kunnen reanime¬ren. Niet altijd wordt in de praktijk het gewenste resultaat bereikt. Indien nodig komt er dan een begeleidings¬gesprek met een deskundige en de mensen die bij het reanimeren betrokken zijn geweest.
Dit kan vanuit de EHBO vereniging Zundert worden gere¬geld. De vereniging heeft daarvoor een vertrouwensarts aangetrokken in de persoon van oud huisarts R. Disseldorp. Uiteraard kan ook met de twee aangesloten huisartsen een gesprek gevoerd worden.

In 2017 zijn er 11 oproepen van HartslagNu geweest. Daarvan zijn 3 personen met hartritme naar het ziekenhuis gebracht en van 3 personen weten we niet hoe het is afgelopen. Hiervoor zijn 155 mensen opgeroepen, waarvan 57 personen rechtstreeks naar de patiënt zijn gestuurd en de anderen naar een AED. Voor deze oproepen kon gebruik gemaakt worden van 26 AED’s.

Er is een goede samenwerking met Stichting Zundert Hartveilig. Dat dit goed werkt, blijkt uit de hoge score van geslaagde reanimaties in de gemeente Zundert.
Stichting Zundert Hartveilig kan een beroep doen op een zeer goede sponsor, zodat de nieuwe cursussen reanimatie op dit moment gratis gegeven kunnen worden alsmede de reanimatie herhalingslessen. De EHBO-vereniging is blij met deze sponsoractiviteit.

AED
Op ieder evenement waar EHBO gevraagd wordt, zullen AED’s ingezet worden, die eigendom zijn van de EHBO-Vereniging Zundert. Er zijn 48 AED’s aangemeld bij HartslagNu, terwijl er in de gemeente Zundert ruim 60 AED’s zijn. Daarnaast hebben ongeveer 22 bedrijven een eigen AED, welke gebruikt mogen worden voor reanimatie. Deze AED’s zijn dan alleen maar te halen als het bedrijf open is. Stichting Zundert Hartveilig (SZH) zorgt voor het beheer, plaatsing en onderhoud van de AED’s. Via de website van Stichting Zundert Hartveilig zijn de locaties te zien.
Aan de bedrijvenkring is gevraagd om medewerking te verlenen tot het buiten gaan hangen van AED’s dan wel hun eigen AED’s aan te melden bij HartslagNu. SZH heeft 6 kasten gekregen van de Hartstichting om AED’s van bedrijven buiten te hangen.

LEDEN AANTAL
Op 31 december 2017 zijn er 134 leden met een geldig EHBO-diploma/EHAK-diploma.

DIENSTVERLENING
Gezien de vele activiteiten in de gemeente Zundert wordt ook de EHBO-vereniging veel gevraagd om aanwezig te zijn bij al die evenementen. Er werd 2420 uur dienstgedaan verdeeld over 89 evenementen. Enkele evenementen zijn: vakantieweek van het Stokpèrdje, van Goghloop, Kennedymars, Bavoloop, Trekker Trek wedstrijden, Aardbeienfeesten, wandeltochten, wielrennen in verschillende dorpen, Bloemencorso, Groot Groen enz. Dat velen hun kundigheid hebben bewezen in het afgelopen jaar mocht weer blijken uit de rapportagebriefjes, die het bestuur binnen heeft gekregen.

Er werd in totaal 553 keer hulp ver¬leend.
Dit is als volgt te verdelen:
533 licht gewonden (op onze EHBO-post behandeld).
18 ernstig gewonden (doorverwezen naar de HAP of huisarts).
2 zwaargewonden (meegenomen door een ambulance).

Het bestuur heeft haar zorgen uitgesproken over de bezetting bij evenementen. In de media is daar al diverse keren aandacht aan besteed. Het is jammer dat er van de leden maar een kleine groep mensen zijn, die zich steeds bereid voelen om bij de evenementen te gaan helpen, zodat zij nu extra zwaar worden belast. Het zijn wel deze mensen, die zorgen dat de vereniging financieel gezond kan blijven met deze extra inkomsten, want de vereniging krijgt geen subsidie meer van de gemeente Zundert.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit 6 personen met onze kaderinstructeur Anne Hensen als adviseur/bestuurder. Mientje heeft het penningmeester gebeuren overgenomen van José Maas, zodat het bestuur nog steeds een nieuwe secretaris zoekt. Zolang deze vacature open staat, heeft zij beide functies tot op heden vervult, wat wij als bestuur bijzonder weten te waarderen, maar niet de oplossing is voor de toekomst. Daarbij komt dat het bestuur uit oneven personen moet bestaan en zij dus hoopt op aanvulling. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om alle zaken te bespreken.

SAMENVATTING.
Het jaar 2017 was weer een druk jaar voor de vereniging. Na de thema-avond (anafylactische shock) werd, zoals nu gebruikelijk, een afsluiting van het jaar gehouden, wat een groot succes is. Veel zaken zijn goed verlopen en dat is mogelijk bij een vereniging waar een beroep gedaan kan worden op veel vrijwilligers van onze vereniging. Zij hebben zich tot taak gesteld zich dienstbaar op te stellen voor hun medemens. Iedere keer staat het bestuur weer versteld over de bereidheid van deze leden, die zich verdienstelijk maken voor de vereniging. Ook wordt onze website www.ehbo-zundert.nl regelmatig geraadpleegd en kunnen de verenigingen of andere mensen die een activiteit verzorgen, hier het aanvraagformulier invullen om EHBO aan te vragen. Men kan het ingevulde formulier gelijk versturen. De Eerste Hulpverleners, die willen helpen op een evenement, kunnen zich via de website aanmelden en het formulier verzenden.

Het bestuur is blij met de caravan die als post dient bij de vele evenementen. Zo hebben we een eigen plek om hulp te verlenen. Er is een begin gemaakt met de nieuwe kledinglijn. Er zijn al nieuwe shirts en jassen aangeschaft.

Het bestuur blijft zoeken naar nieuwe uitdagingen. Daarnaast zou het bestuur het bijzonder goed vinden, als EHBO-verenigingen een plaats krijgen in het veiligheidsplan van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Hiertoe worden alle mogelijkheden aangegrepen om dit te realiseren. Een afvaardiging van het bestuur heeft daartoe twee keer per jaar overleg met de veiligheidsfunctionaris van de gemeente Zundert. Op dit moment zijn er landelijke ontwikkelingen omtrent evenementen hulpverlening. Vertegenwoordiger van onze Koepel vereniging EHBO Noord-Brabant is hierbij actief betrokken. In de toekomst zal er vermoedelijk hiervoor een module kunnen komen, zodat de eerste hulpverlener nog beter is geschoold.

Vanaf deze plaats wil het bestuur iedereen bedanken voor zijn/haar inzet, die het mogelijk hebben gemaakt dat de vereniging zo optimaal mogelijk heeft kunnen draaien. Nogmaals dank aan allen.

Het bestuur van de E.H.B.O.-vereniging Zundert.

De voorzitter                                       de secretaris

 

Jan Koetsenruijter                                Mientje de Rooij